สภาผู้บริโภคประจวบติวเข้มองค์กรผู้บริโภคทุกอำเภอ ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน**บุญมา ลิบลับ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 18 ก.ย.64 น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าสำนักงานหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบฯ ได้จัดประชุมร่วมกับสมาชิกสภาองค์กรผู้บริโภค จ.ประจวบฯทั้ง 13 องค์กร ผ่านประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM ซึ่งมี นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ กล่าวเปิด พร้อมนำสมาชิกฯเข้าร่วมที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.บางสะพานน้อย และ นายเกตุ พราหมณี รองประธานสภาผู้บริโภคจังหวัด/นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัด นำสมาชิกในศูนย์อำเภอปราณบุรีร่วมรับฟัง และที่ศูนย์ฯอ.บางสะพาน ได้มี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย สภาผู้บริโภคฯ พร้อม น.ส.ปวันรัตน์ จันทร์เดช หัวหน้าศูนย์ฯอ.บางสะพาน นำสมาชิกเข้าร่วมด้วย ส่วนศูนย์อำเภอเมืองฯ จ.อ.เสกสรรค์ จันทร รองประธานสภาผู้บริโภคฯ/ประธานศูนย์อำเภอเมืองพร้อมสมาชิกเข้าร่วมที่หน่วยงานประจำจังหวัดฯ

ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในแต่ละอำเภอทั้ง อ.ทับสะแก อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.หัวหิน ตลอดจนองค์กรสิทธิผู้บริโภคตำบล ทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ต.บ่อนอก , ต.คลองวาฬ อ.เมือง ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี นำสมาชิกเข้าร่วมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา โดยมี นายนาวิน วิทยาธรชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และเป็นทนายประจำสำนักงานหน่วยงานฯ ร่วมให้ความรู้ในข้อกฎหมาย

ด้าน น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยฯ กล่าวว่า วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อทบทวนหน่วยงานประจำจังหวัดฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค มีหน้าที่ดังนี้ (1)เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัด (2)สนับสนุนและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค ในระดับจังหวัด โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ (3)รายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบในระดับจังหวัด และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ(4) สนับสนุนการรวมตัวและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัด เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค

(5)ร่วมกับสมาชิก และองค์กรของผู้บริโภคอื่นในจังหวัดจัดให้มีสภาจังหวัด โดยให้หน่วยงานประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ (6)รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค (7)ดำเนินคดีในนามของสภาได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาจังหวัด ตามที่กำหนดในหมวดว่าด้วยการฟ้องคดี เว้นแต่หน่วยงานประจำจังหวัดนั้นเป็นองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ (8)จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายปี และรายหกเดือน

(9) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสำนักงานเป็นประจำทุกหกเดือน โดยอย่างน้อยรายงานต้องมีเนื้อหาครอบคลุมผลงานที่เป็นความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (10) ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าด้วยงบประมาณ การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชีของสภาองค์กรของผู้บริโภค (11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สำหรับภารกิจหลักขององค์กรทั้ง 13 องค์กร วัตถุประสงค์ขององค์กรฯ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภครู้สิทธิ หน้าที่สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองได้ ในส่วนบทบาทหน้าที่และภารกิจ มี การรับเรื่องร้องเรียนอย่างน้อยเดือนละ 4 เรื่อง ซึ่งมีการแบ่งประเภทเรื่องร้องทุกข์ มี 8 ด้าน 1.ด้านการเงินการธนาคาร/ประกัน 2.ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 5.ด้านสินค้าและบริการทั่วไป 6.ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข 7.ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ8.ด้านขนส่งและยานพาหนะ และประชาสัมพันธ์องค์กรตนเอง ให้ความรู้สิทธิ หน้าที่ของผู้บริโภคให้มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและช่องการการสื่อสาร

///////////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา