ประจวบเปิดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัด พร้อมจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาในจังหวัด**บุญมา ลิบลับ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

พื้นที่โฆษณา
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้รับการเปิดเผยจาก นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 / หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบฯ ว่า ได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบฯ โดยมีกรรมการบริหารลูกเสือประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ที่ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบฯ เขต 1 ยังกล่าวว่า กระบวนการลูกเสือ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ว่าสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นอย่างดี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ จึงใช้กระบวนการลูกเสือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยในการพัฒนาภารกิจบางประการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการน้อมนำหลักการและวิธีการ “จิตอาสาพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน มาเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ต่อยอดกิจกรรมลูกเสือ

โดยโครงการบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน มุ่งหวังให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชนลูกเสือ ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ซึ่งมีพื้นฐานในความเป็นลูกเสือที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ขับเคลื่อน ต่อยอดจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ

สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3 รุ่น รวมประมาณ 120 คน เพื่อให้บุคลากรลูกเสือมีการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสู่สถานศึกษา โดยมี บุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ผู้บริหารและพนักงาน สลช. เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

////////////////////////////