จัดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร

แชร์ข่าวนี้

28 มี.ค.65 ที่วัดบ่อนอก หมู่ที่ 6  ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวันชัย  นิลวงศ์  เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธิ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ คลินิกตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกการยาง คลินิกพืชอาหารสัตว์ คลินิกหม่อนไหม และคลินิก อสค. มุ่งเน้นการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย โดยมีเกษตรกรจำนวนมากมารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวของประชาชน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่าง ๆ ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในคราวเดียวกัน ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกร เพราะจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกด้าน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้นำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่เกษตรกรถึงในพื้นที่จึงขอให้เกษตรกรที่มาร่วมงานใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โอกาสนี้ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้มอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย และมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สร้างรายได้ในครัวเรือน

/////////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา