ครูเหน่งเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รร.เอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาลเตรียม บุคลากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุรับสังคมไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในอนาคต

แชร์ข่าวนี้

ครูเหน่งเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รร.เอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาลเตรียม
บุคลากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุรับสังคมไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในอนาคต

วันนี้ (28 เม.ย.65) เวลา 14.20 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล(การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. นางสุมิตรา ทองแสง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ คณะผู้จัดงาน สช. นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ดร.สุภาวดี ดวงศิริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู/ผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook live ทาง Facebook แฟนเพจ ของ สช.

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลก ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ เนื่องจากอัตราการเกิดของคนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนการเกิดเพียง 6 แสนคนต่อปี ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้ว ตนคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) นั้นคือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการเสียชีวิตของประชากร จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลต้องดำเนินมาตรการจูงใจเพื่อสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย

ทั้งนี้โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ กลุ่มโรงเรียนบริบาล ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และครู/ผู้สอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) มีความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติในการนำมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในอนาคตได้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้เรียนต่อไป นางสาวตรีนุช กล่าวทิ้งท้าย

นายพีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนถึง 200 คน ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และครู/ผู้สอน จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 223 โรง โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทาง สช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สภาการพยาบาล, สมาคมโรงเรียนบริบาล และประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ในการจัดประชุมทางวิชาการ โดยการบรรยายและการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการซักถาม การแลกเปลี่ยนความรู้ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารและครู/ผู้สอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล และผู้ที่สนใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ สช.