เอส ที เอส ชี้แจงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลที่เผยแพร่ไปก่อนนี้ ยังไม่ใช่ตัวจริง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีก **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ชี้แจงกรณีไฟล์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ มีข่าวปรากฏใน Facebook page: Beach for life ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รวมถึงในสื่อโซเชียลต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจัดทำโดย บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยพบว่าเนื้อหาในรายงานบางส่วนเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 หน้า โดยเป็นข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอื่น ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่ารายงานฉบับที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อนั้น เป็นเอกสารในรูปแบบ digital file ที่เป็นเล่มร่างผลการศึกษาฉบับก่อนการปรับปรุง ยังมิใช่เป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ (ฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2562) ดังนั้น จึงปรากฏข้อมูล

ที่ขัดแย้งกับพื้นที่โครงการดังกล่าว โดยเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการควบคุมการเผยแพร่เอกสารออกสู่ภายนอกบริษัทฯ

ซึ่งบริษัทฯ ต้องขออภัยอย่างสูงต่อความผิดพลาดอันทำให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความไม่สบายใจ และกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า ในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น ครอบคลุมทั้งการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการสำรวจข้อมูลจริงในภาคสนาม เช่น ข้อมูลการสำรวจสภาพภูมิประเทศ การสำรวจหยั่งน้ำ การตรวจวัดค่าระดับน้ำ การเก็บตัวอย่างตะกอนชายฝั่ง การเจาะสำรวจสภาพดิน การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศวิทยาชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฎในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ มีการประเมินผลกระทบที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม พ.ศ. 2562) ควบคู่กับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลที่ไม่ใช่เล่มฉบับสมบูรณ์ โดยจะปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานด้านการควบคุมเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่เอกสารออกสู่ภายนอกบริษัทฯ ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

//////////////////////////////////////