สถานพินิจฯประจวบติวเข้มเครือข่ายผู้ติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว **บุญมา ลิบลับ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ส.ค.2565 ที่ห้อง Blue Whale โรงแรมแอทที บูทีค คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.จุไรวรรณ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อย ตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย แนวทางการติดตามภายหลังปล่อย การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย พ.ศ.2565 โดยมี เครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย จากหลากหลายอาชีพในทุกพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบฯ กว่า 30 คน เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ เข้าร่วม

น.ส.จุไรวรรณ บุญฤทธิ์ ผอ.สถานพินิจฯประจวบฯ กล่าวว่า การจัดโครงการฯครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ออกจากกระบวนการยุติธรรม

จากนั้น เป็นการเปิดคลิปวิดีโอจาก พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการบรรยายโดยผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ในเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็ก ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมการกระทำผิด  – การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน – วิธีปฏิบัติในการติดตามภายหลังปล่อย – ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชน  อีกทั้ง ยังบรรยายในเรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชน โดย ทีมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ   ก่อนมีการทำแบบทดสอบหลังการอบรม และปิดการอบรมโครงการดังกล่าว

สำหรับ เครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย ซึ่งได้เข้าอบรมในครั้งนี้ และเมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กำหนด ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ติดตามภายหลังปล่อยของกรมพินิจฯ ซึ่งเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย มีหน้าที่สนับสนุนให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดจนกำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำรงชีวิตในสังคม ตลอดจนให้คำแนะนำหรือประสานหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ ให้การช่วยเหลือต่อไป เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยปกติสุขไม่กระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย ต้องปฏิบัติและดำรงตนตามประมวลจริยธรรม โดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 1.เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รายงานเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรรายงานอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเด็กและเยาวชน หรือหน่วยงาน 3.ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น 4.เก็บรักษาบรรดาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ของเด็กหรือเยาวชน ที่ตนได้รู้มา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด 5.ประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดี

////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา