สระบุรี-อำเภอดอนพุดอ่วม รับน้ำเข้าทุ่งช่วยเหลือคนกรุง **ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 10 ต.ค.65 จากกรณีที่มีการประกาศของ คณะทำงานอำนวยการบริหารจกการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง เรื่อง การระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน (ทุ่งรับน้ำ)เพื่อบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอันเป็นการป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณะ นั้นจังหวัดสระบุรี จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบว่ากรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านที่ดินในเขตจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ทุ่ง (ทุ่งบางกุ่ม) พื้นที่อำเภอดอนพุด ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนพุด ตำบลดงตะงาว และอำเภอหนองโดน ตำบลดอนทอง เพื่อประโยชน์ในการลดยอดปริมาณน้ำหลากที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันอุทกภัยในภาพรวม โดยจะพิจารณานำน้ำเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามสภาพ อุทกวิทยาที่เกิดขึ้นจริง และคาดว่าจะสามารถระบาย น้ำออกได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมกับ ประชาชนภายในพื้นที่ทั้งนี้ ในการเริ่มดำเนินการรับน้ำเข้าที่ดิน (ทุ่งรับน้ำ)กรมชลประทานจะแจ้งเตือนการนำน้ำเข้าทุ่งรับน้ำในแต่ละทุ่งให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นให้ทราบ และจะมีมาตรการในการติดตามสถานการณ์น้ำในทุ่งเพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ร่วมกำหนดกับ ป ระชาชนในพื้นที่

ทางด้านนาย จงรัก เพชรเสน นายอำเภอดอนพุด เผยว่าทางอำเภอดอนพุด จะรับน้ำทางตอนเหนือ เข้าทุ่งรับน้ำ โดยมีน้ำที่ไหลจาก อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งมีน้ำที่ไหลมาจากภูเขา (เนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอด)ไหลลงสู่ อำเภอดอนพุดโดยตรง น้ำจากคลองระบายใหญ่เริงราง ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำลพบุรี และมวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอดอนพุด ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ประมาณ 85,000 ไร่ คาบเกี่ยวกันหลายอำเภอ ซึ่งโดยหลักแล้วจะไหลเข้าสู่อำเภอดอนพุด ซึ่งน้ำจะถูกกักเก็บไว้ที่นี่ ในปีที่แล้วระดับน้ำจะใช้ประตูระบายน้ำบางกุ่มเป็นเกณฑ์ สูง 5.50 เมตร ซึ่งในวันนี้ระดับน้ำใกล้ถึงเกณฑ์ในปีที่แล้ว คาดการว่านำจะเพิ่มขึ้นอีก อาจจะถึง 6 เมตร ซึ่งจะมีน้ำมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งในการเตรียมการสำหรับพื้นที่รับน้ำ ทางอำเภอดอนพุด ร่วมกับท้องถิ่น แลทางกรมชลประทาน หารือร่วมกันเพื่อที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำควรที่จะรับน้ำได้ 4.70 เมตรเป็นเกณฑ์ แต่สถานการณ์ตอนนี้นี้จำนวนมากขึ้นสูงขึ้น เกือบจะถึง 5.50   เมตรแล้ว ซึ่งมีมวลน้ำมากกว่าปีที่แล้ว ด้านการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทางอำเภอได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลดอนพุด ซึ่งได้มีการเตรียมการไว้แล้ว โดยการขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวา เพื่อให้น้ำสามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ไหลบ่าท่วมบ้านเรือน พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูง รวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่พื้นที่ต่ำได้ดำเนินการอพยพ ย้ายเข้าศูนย์พักพิง

ทางด้านนาย ไพศาล ขำวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด เผยว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเขข้าบ้านเรือนประชาชนในอำเภอดอนพุดได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 ครัวเรือนหลายตำบลในพื้นที่ ซึ่งในทุ่งบางกุ่มมีด้วยกัน 3 ตำบล และตำบลไผ่หลิ่ว จะมีมวลน้ำไหลเข้ามาก่อน ถึงจะมาถึงตำบลบ้านหลวง จากนั้นก็จะเข้าตำบลดอนพุด น้ำจะท่วมมาก่อนโดยมวลน้ำจะมาจากลพบุรี เข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก จากอำเภอพระพุทธบาท จงมายังคลองระบายใหญ่เริงราง ตอนนี้น้ำจะไม่มีที่ระบายออก ซึ่งน้ำจะพักอยู่ในพื้นที่ดอนพุดนานนับเดือน ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นเดือน ซึ่งจะสามารถระบายน้ำออกได้ก็ต่อเมื่อ 30 พฤศจิกายน ไปแล้ว ซึ่งถ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดการระบายน้ำ ประมาณ 200-300 ลบ.ม น้ำก็จะยุบลง

ทางด้านนาย วิทยา เทียมเศวต ชาวบ้าน ม.5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ผู้ได้รับผลกระทบ เผยว่า ส่วนที่ได้รับผลกระทบคือข้าวในทุ่งที่บางบ้านยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหาย การเดินทางเข้า-ออกยากลำบาก ซึ่งต้องใช้เรือ แต่โดยส่วนรวมแล้วยินดีที่จะได้ใช้ทุ่งนี้เป็นทุ่งรับน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ อยากวอนให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงมาดูพวกเราบ้าง ที่พวกเราได้เสียสละให้พื้นที่เป็นที่รับน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่กรุงเทพฯ ในพื้นที่เศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งน้ำก็จะอยู่กับพวกตนอีกนาน ซึ่งปริมาณน้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากว่าน้ำทางเหนือยังต้องมาอีกเรื่อยๆ เมื่อปี 54 ทุกบ้านต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน พวกตนพร้อมถ้าเสียสละแล้วทำให้บ้านเมือง เศรษฐกิจดี พวกตนก็พร้อมยินดี เพราะผลพลอยได้ทีหลัง ก็จะดีไปด้วย แต่ก็อยากวิงวอนว่าตอนนี้พวกตนได้รับความเดือดร้อนขอให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลพวกตนบ้าง

/////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน