จ.นครนายก : กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรม”วันพร้อมญาติทหารใหม่” รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารใหม่และญาติได้พบปะกัน หลังจากผ่านการฝึกมาเป็นเวลา 6 สัปดาห์

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรม”วันพร้อมญาติทหารใหม่” รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารใหม่และญาติได้พบปะกัน หลังจากผ่านการฝึกมาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 27 พฤศจิกายน 2565
ที่ลานหน้าศาลาทรงไทย กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกวัชระ ว่องวิกย์การ ผู้บังคับกองพันทหารราบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 จำนวน 180 นาย ที่เข้ารับการฝึกใน 2 หน่วยฝึกได้แก่ กองพันทหาราบ 140 นาย โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยฯ 15 นาย โรงเรียนการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก 25 นาย โดยทหารใหม่ทั้งหมดมีภูมิลำเนาจากจังหวัดค่างๆ อาทิ จ.นครนายก จ.หนองคาย จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนาราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.อุดรธานี จ.ปราจีนบุรีและจ.ชัยภูมิ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบชายชาติทหาร ได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้ในเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรม เกิดอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฝึกยุทธวิธี การต่อสู้ด้วยมือเปล่า ความรู้เบื้องต้นในวิชาทหาร ทำให้ทหารใหม่เกิดการเรียนรู้และปรับสภาพตนเองได้ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของญาติทหารใหม่ ที่ได้ชื่นชมการแสดงออก และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกหลาน ในโอกาสนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมเยี่ยมชมในกิจกรรมที่ล้วนเป็นความสามารถของทหารใหม่ พร้อมสร้างความผูกพันและน้อมระลึกถึงคุณพ่อแม่ ซึ่งเป็นภาพที่น่าพึงพอใจของทั้ง2ฝ่าย นอกจากนี้ยังได้อนุญาตให้นำพาญาติทหารใหม่ ขึ้นชมที่พักและบรรยกาศการอยู่ร่วมกันของทหารใหม่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งถือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของทหารใหม่ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน