พลังงานจังหวัดประจวบจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้าใจส่งเสริมเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ “EN-Camp”**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนภณ หม่อมจอมทอง วิศวกรชำนาญการ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดประจวบฯ ได้เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบฯ โดยมี อ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร และมี คณาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 8 อำเภอของ จ.ประจวบฯ ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ สนง.พลังงานจังหวัด เข้าร่วม

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดย กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ได้ดำเนินโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริม ทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Camp”จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม คือ นครสวรรค์ ชัยนาท อุบลราชธานี ยโสธร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และขยายผลความสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม อีก 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระยอง และสงขลา ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกนักเรียน ในสายสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนจังหวัดละ 100 คน รวม 2,000 คน และครูเข้าร่วมจังหวัดละ 25 คน รวม 500 คน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกต่อไป โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ จะทำการเชิญชวนเยาวชนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/จังหวัด มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน/ครั้ง เพื่อรับฟัง แนวทาง ขั้นตอน และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 2.กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีบทความดีเด่น” เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก จำนวน 2 วัน 1 คืน จังหวัดละ 25 ทีม รวมจำนวน 500 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน) 3.กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีบทความดีเยี่ยม” จำนวน 50 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน) โดยคัดเลือกตัวแทนในแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN-Camp” จำนวน 3 วัน 2 คืน  4.กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม” จำนวน 6 ทีมๆ ละ 5 คน (ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน) รวม 30 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าฐานและการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อีกทั้งได้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนกับเยาวชน เยาวชนกับสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โทร. 034-257-218

///////////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน