จ.นครนายก : “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกร

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกร 25 กันยายน 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายสุรวัจน์ ยุพรภักดีโรจน์) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาววิรัลพัชร์ อยู่อินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกษตรกรในกลุ่มให้รู้จักพึ่งตนเอง ทำการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันในชุมชน พร้อมนี้ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มชุมชนผู้นำ VRIO จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การทำแร่ธาตุสำหรับแพะ และ การทำสบู่น้ำนมแพะ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เกิดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรและสร้างเครือข่ายเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ เกื้อกูลกัน มีศักยภาพทำการผลิตได้มากพอเพื่อจำหน่ายและ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน