รพ.ประจวบเปิดเพิ่มหออภิบาลผู้ป่วย ICU รองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อีก 12 เตียง เพิ่มจำนวนเตียง ICU ใน รพ.ทั้งหมด 24 เตียง** บุญมา ลิบลับ รายงาน       

แชร์ข่าวนี้

 

รพ.ประจวบเปิดเพิ่มหออภิบาลผู้ป่วย ICU รองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อีก 12 เตียง เพิ่มจำนวนเตียง ICU ใน รพ.ทั้งหมด 24 เตียง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2566 นพ.อารักษ์ วงษ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ( ICU )  โดยมี นพ.วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ กล่าวรายงาน และมี นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ อดีตรอง ผอ.รพ.ประจวบฯ นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร น.ส.รัฎฐากร แสงเทียนทอง รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล นพ.สุขเกษม อมรสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม ผู้อำนวยการ/ผู้แทน รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ สาธารณสุขอำเภอเมือง ผู้แทนโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัด แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชน (อสม.) เข้าร่วม ณ  ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

นพ.วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S ขนาด 278 เตียง มีหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 1 หอ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตทุกสาขา เช่น อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมโรคไต ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทางสมอง เป็นต้น  ดูแลผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป มีจำนวนเตียง 12 เตียง ประกอบด้วยเตียงสามัญ และห้องแรงดันลบจำนวน 1 ห้อง ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งในเขตอำเภอเมืองฯ

และโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ส่งต่อมารับการรักษา ให้การดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน และได้รับการฝึกฝนทักษะพิเศษในการใช้เครื่องมือพิเศษในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน  และมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

ปัจจุบันมีผู้ป่วยวิกฤตที่มารับบริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) เพิ่มจำนวน 1 แห่ง ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้จำนวน 12 เตียง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ให้เพียงพอ เหมาะสม

โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม ประกอบกับความชำนาญและประสบการณ์ในการช่วยชีวิต รวมถึงการใช้อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  เป็นการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ลดอัตราการเสียชีวิต ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นพ.อารักษ์ วงษ์วรชาติ ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า จากคำกล่าว ทำให้ทราบถึงปัญหาและความสำคัญของดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 1 แห่ง เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการช่วยชีวิต รวมถึงการใช้อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า เป็นการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ลดความแออัด ลดการส่งต่อ เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา

นอกจากนี้ เพื่อรองรับแพทย์เฉพาะทางที่มีจำนวนสาขาเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงสามารถรองรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบฯ ดูแลโรงพยาบาลภายในเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และโรงพยาบาลประจวบฯจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีต่อไป

** บุญมา ลิบลับ รายงาน