สระแก้ว  ปลัดจังหวัดเป็นประธานการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 10 /2567( คลิป )

แชร์ข่าวนี้

 

สระแก้ว  ปลัดจังหวัดเป็นประธานการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 10 /2567

ณ สำนักปฏิบัติธรรมบำโมกข์ธรมาราม ด หนองสังซ์ อ. อรัญประเทศ ง สระแก้ว เมื่อเวลา 14.00น.นายสุเทพ ชัยวัฒน์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดงานโดยมี   นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภออรัญประเทศ ในนามผู้แทนคณะทำงานโครงการ ฯ สำนักปฏิบัติธรรมบำโมกข์ธรรมาราม ดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 10 /2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและ เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ  ๓.สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา หรือแนวคิดบวร.

๓. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และชุมชนต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา ของนักเรียนนักศึกษา รวมถึงแผนการแก้ไขพฤติกรรมต่อเนื่องของนักเรียนนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมแก่เยาวชน ให้รู้จักเห็นใจซึ่งกันและกันเรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และทำงานร่วมกันได้

๕. เพื่อเป็นการสร้างภูมิป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติด สิ่งยั่วยุและสิ่งมอมเมาต่างๆและเป็นศาสนทายาทที่ดีสืบไป การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กและเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศและพื้นที่อื่นๆในจังหวัดสระแก้ว ที่มีอายุระหว่าง ๙ -๑๖ ปี จำนวน 118 คน

เพื่อเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕ เมษายน พ ศ. ๒๕’๖๗ รวมเวลาในการอบรมและบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน ๒๙ วัน ในการนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้แหละ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชร์ออแหละมีพี่น้องประชาชนมาร่วมในพิธีบรรพชาสาสามเณรจำนวนมากมาจากนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มีการใส่บาตได้ทำบุญกันทั่วหน้าตลอดไป

** สุพจน์บดินทร์ (จัด)กุ่มประสิทธิ์ รายงาน