สช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค** สมบัติ ผลกิจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

สช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช.ร่วมบรรยายในการประชุมเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 63 จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และตัวแทนสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 140 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กทม.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพื่อให้สร้างความรู้ ความเข้าใจการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน

นายมณฑล กล่าวอีกว่า จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนา ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ

“สช.และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จะต้องส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการศึกษารวมทั้งจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกอบรมบุคลากรบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการยกระดับทักษะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

กระผมมีความต้องการให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สช.และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดทั้ง 71 จังหวัด ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น” นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน