ลพบุรี รพ.พระนารายณ์มหาราชซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย( คลิป )** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี รพ.พระนารายณ์มหาราชซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้เกิดความชำนาญและการประสานงานในการลดการสูญเสีย

แพทย์หญิง นุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้กำหนดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้าร่วมในการซ้อมแผนในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงที่จะสร้างความตระหนักทั่วทั้งองค์กร

สำหรับการดำเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยนั้นได้มีอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งความปลอดภัยของอาคารสถานที่กรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ ขณะเดียวกันยังเป็นการให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โดยเฉพาะเกิดความชำนาญในกรอพยพหนีไฟที่จะไม่ให้เกิดความตระหนกและได้เชิญวิทยากร เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ โดยเชื่อว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็จะสามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้มีการฝึกซ้อมที่ทำให้ลดการสูญเสีย ความปลอดภัยกับ ทางแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มารับบริการ

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน