ปราจีนบุรี  พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจําปี 2566** ชาคริต เจริญชื่น รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ปราจีนบุรี  พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจําปี 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่บ้านหมู่ที่ 18 ตําบลบ้านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจําปี 2566 ให้กับนางอํานวย เกตุงาม บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 48 ตําบลบ้านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี มีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับกิจกรรม “ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้าน ห่วงใยจากใจ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO)” ประจําปี 2566″ ในวันนี้จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดสรรงบประมาณตาม โครงการบ้านห่วงใย จากใจ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO)” ประจําปี 2566 จังหวัดละ 1 ครัวเรือน ๆ ละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดสร้างบ้านให้กับ ประชาชนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่คงทนถาวร เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนตามระบบ TP-MAP ปี 2566 ในมิติด้านความเป็นอยู่

ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้อําเภอเมืองปราจีนบุรี สร้างบ้านตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการ พัฒนาชุมชน ให้กับครัวเรือนเป้าหมายคือ นางอํานวย เกตุงาม บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 76 ตําบลบ้านพระ โดยอําเภอเมืองปราจีนบุรี ได้ดําเนินการจัดสร้างบ้านให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมี นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ เป็นผู้ดูแลประสานงานและจัดกิจกรรม นายนรินทร์ เชียงเดิม กํานันตําบลพระ และผู้ใหญ่เครือ วัลย์ โรคาพ่าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 ที่จัดหาจิตอาสาในการช่วยสร้างบ้าน จึงขอ”ส่ง มอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO ประจําปี 2566″

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวมอบโอวาท ในพิธี “ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้าน ห่วงใยจากใจ (GLO)” มอบพระบรมฉายาลักษณ์ มอบป้ายทะเบียนบ้าน มอบเครื่อง อุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนเป้าหมาย รวมทั้งร่วมกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และเยี่ยมชมพื้นที่ ตามลำดับ

** ชาคริต เจริญชื่น รายงาน