สระบุรี ป.ป.ช.สระบุรี บูรณาการร่วมกับสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายและหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาค 1 ร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและลดการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์ข่าวนี้

 

สระบุรี ป.ป.ช.สระบุรี บูรณาการร่วมกับสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายและหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาค 1 ร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและลดการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี คทาวุธ คลังนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรีพร้อมกลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต บูรณาการร่วมกับสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช (ส่วนกลาง) จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและลดการทุจริต

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจากชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทธยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อส.อส.) เครือข่ายป่าชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อส.ทล.) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการร่วมเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทบาทภาคประชาชนเพื่อสร้างแนวทางต้านและลดการทุจริต ประเด็นความเสี่ยงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่ม ๆ

เพื่อสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ สำนักงาน ป.ป.ช.จะนำผลที่ได้ จากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ไปต่อยอดวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและใช้เป็นแนวทางป้องกันการทุจริตในพื้นที่ต่อไป

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน