“ครูพี่โอ๊ะ เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 4 ค่ายที่ 3 เสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการคัดเลือก !!

แชร์ข่าวนี้

“ครูพี่โอ๊ะ เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 4 ค่ายที่ 3 เสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการคัดเลือก !!

วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีพร้อมเข้าเยี่ยมชมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 3 ค่ายเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) พร้อมทั้งคณะอาจารย์ วิทยากร และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 28 คน ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางกนกวรรณ กล่าวว่า การเข้าค่ายในครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ให้แก่น้องนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จากค่ายที่ 2 ซึ่งเป็นการอบรมที่เข้มข้นมากขึ้นจากค่ายเดิมที่ผ่านมาแล้ว เป็นการเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทั้ง 28 คน ซึ่งการที่ตนได้มาเปิดค่ายฯ พร้อมกับการเยี่ยมชมครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาให้กำลังใจกับนักเรียนและวิทยากรในการอบรม ตนขอให้นักเรียนที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนมีความตั้งใจศึกษา ฝึกฝน อีกทั้งเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา นำไปพัฒนาความรู้และทักษะในการศึกษาในอนาคตต่อไป การจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ครั้งนี้ 4 นี้เกิดขึ้นภายหลังจากการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลันราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทำให้มีการดำเนินการจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ขึ้น ซึ่งการจัดค่ายแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ค่ายที่ 1 ค่ายอบรมทางวิชาการ ค่ายที่ 2 ค่ายอบรมทางวิชาการแบบเข้มข้น และค่ายที่ 3 ค่ายเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายได้มีทัศนคติที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์จริง นักเรียนได้ฝึกทักษะ เรียนรู้การทำงานวิจัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ด้วย นางกนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

นายประพัทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์จริง ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ เรียนรู้การทำงานวิจัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะเยาวชน สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

โดยการจัดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 3 ค่ายเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี ผ่านการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละวิชาที่มีคะแนนสูงสุด 7 ลำดับแรกของแต่ละวิชา รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน เพื่อเข้าค่ายเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา เพื่อสร้างนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ ต่อยอดการศึกษาต่อไปในอนาคต นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.