ลพบุรี-หนึ่งเดียวในภาคกลางงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

ชาวอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปีนี้โชว์บั้งไฟล้าน ขนาดใหญ่ อลังการ หนึ่งเดียวในภาคกลาง

ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ชาวชุมชนบ้านโคกเจริญ หลายหลานคุ้มบ้านได้ทยอยเคลื่อนรถ ขบวนบั้งไฟ ที่ตกแต่งขบวนรถบั้งไฟให้มีความสวยงามตระการตา เคลื่อนขบวน มุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานบริเวณวัดโคกเจริญ ผ่านเส้นทางตลาด ร้านค้า และหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ชาวโคกเจริญ รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้ถ่ายภาพเช็คอินความสวยงามของขบวนบั้งไฟ และการแต่งกายด้วยผ้าไหมทอซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอโคกเจริญ สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน 6 ถือเป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอโคกเจริญ จัดขึ้นเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว โดยบั้งไฟในอดีตเคยใช้กระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นบั้งไฟ และมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำบั้งไฟมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนิยมทำบั้งไฟจากท่อพีวีซี โดยมีการตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ อย่างสวยงาม และถือเป็นแห่งเดียวของภาคกลาง เนื่องจากอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี อยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดลพบุรี ชุมชนส่วนใหญ่ มีพื้นเพเดิมมาจากแถบอีสาน จึงทำให้มีความรู้ความสามารถด้านการทอผ้าติดตัวใช้เองในแต่ละครัวเรือน การทอผ้าของชาวโคกเจริญเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นที่ส่วนใหญ่ ใช้เวลาว่างจากการทำอาชีพหลัก ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มัน ด้วยความรักสามัคคีของชุมชน จึงมีการรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียว และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้การทอผ้าของโคกเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

default

ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของชาวอำเภอโคกเจริญ ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีประจำของทุกปี เป็นงานบุญบั้งไฟแห่งเดียวในภาคกลาง นิยมจัดเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวไทยอีสานที่ว่า การจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นการบูชาพญาแถน เทพเจ้าแห่งฟ้าฝน เมื่อพญาแถนได้รับทราบจะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นงานประเพณีที่แสดงออกถึงความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง และแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวอำเภอโคกเจริญ ที่ได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามให้คงไว้ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ยังคงรูปแบบของขบวนแห่ที่สวยงาม โดยชาวบ้านจะตกแต่งขบวนรถแห่บั้งไฟอย่างสวยงาม และเคลื่อนขบวนจากบริเวณที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ไปยังวัดโคกเจริญ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน

โดยปีนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภณภาวนานุสิฐ พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (หลวงพ่อเจียง) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกเจริญ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแห่เซิ้งบั้งไฟ และประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ที่แสดงถึงความเป็นชาติพันธุ์มาแต่ช้านาน นอกจากนั้นยังเป็นการแสดง ให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งก่อให้เกิดความสนุกสนาน รื่นเริงเป็นอย่างดียิ่ง

/////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน