สช.จัด”การประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2566 ** สมบัติ ผลกิจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

สช.จัด”การประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2566 

วันที่12 มิถุนายน 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิด “การประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2566″พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการ กช. นางปราณี พิเศษธนศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ คณะทำงานและวิทยากรผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ทาง Facebook Panpage ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากห้องประชุมวิเวกฯ ชั้น 2 อาคาร สช.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคที่ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตามประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย

ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบมากขึ้น

ด้าน ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การประชุมในวันนี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ร่วมประชุมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ทั้งในด้านคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน รวมทั้ง การดำเนินการจัดนิติกรรมสัญญาหลังจากได้รับอนุมัติให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนในระบบกู้ยืม/ยืมเงิน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้านการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้านการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (COVID -19 และภัยพิบัติ)

ซึ่งการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน