สระแก้ว ผู้ว่าฯ เป็นประธานมอบรางวัล ให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมเยาวชนรักสถาบันและการประกวดคลิปวีดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมรพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แชร์ข่าวนี้

 

สระแก้ว ผู้ว่าฯ เป็นประธานมอบรางวัล ให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมเยาวชนรักสถาบันและการประกวดคลิปวีดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมรพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมเยาวชนรักสถาบันและการประกวดคลิปวีดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมรพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ที่ผ่านนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมเยาวชนรักสถาบันและการประกวดคลิปวีดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมรพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังอุปนิสัยความรักและความภูมิใจใน ชาติ และเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนของประเทศต่อไป

โดยผลการประกวด

1.รางวัลชนะเลิศ นายธนภัทร เอี่ยมสำโรง ชั้น ม.6  รร.ซับนกแก้ววิทยา

  1. รางวัลรองชนะเลิศ นายกฤษณะ หอมนิยม ชั้น ม.4 รร.ทัพราชวิทยา
  2. รางวัลชมเชย 3 รางวัล-นางสาวชนันภรณ์ เฉลิมพิศ ชั้น ม.6 รร.อรัญประเทศ -นายก้องกิดากร ปั้นเจริญ ชั้น ม.4 รร.ซับนกแก้ววิทยา-ด.ญ.แก้วตา พรายชื่น ชั้น ม.2 รร.ช่องกุ่มวิทยา..

** ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด สุพจน์บดินทร์( จัด) กุ่มประสิทธิ์ รายงาน