สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

แชร์ข่าวนี้

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล จึงได้มีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้ง   ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเบ็ดเสร็จขึ้น และ ให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานศูนย์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานอำนวยการให้กับหน่วยงานร่วมบูรณาการ ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งปีนี้ ครบรอบ ๒๙ ปีที่ก่อตั้งศูนย์  และ ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรครบรอบ ๕๐ ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาติดตามงาน ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดยิ่ง ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาติดตามผลการดำเนินงาน และ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจให้กับกรมวิชาการเกษตร ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ และ ประชาชนในพื้นที่

ทรงปลูกต้นทุเรียน (พันธุ์ศรีสะเกษ ๒๓๘) บริเวณหน้าตึกอำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประทับรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อาทิเช่น งานชลประทาน งานประมง งานส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาที่ดิน งานปศุสัตว์ งานอนุรักษ์และงานป่าไม้ งานข้าว งานส่งเสริมอาชีพ งานหม่อนไหม และ งานส่งเสริมสหกรณ์

ในการนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ คณะทำงานกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมกราบบังคมทูลรายงาน และ ทูลเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถึงงานวิชาการเกษตรที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานร่วมได้สนองงานตามแนวพระราชดำริ ดังนี้ ให้การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร สร้างแปลงต้นแบบการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตพืชพันธุ์ดี เช่น ทุเรียนพันธุ์หมอนทองพันธุ์จันทบุรี ๔ ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม ๑ เงาะ ลำไย มะยงชิด มะม่วง กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร ๒  ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท  ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ ๖๐ และ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น ๖  ผลิตกล้าไม้เศรษฐกิจ ผลิตลูกปลาเพื่อปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะ ผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕  ดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และงานศิลปาชีพ กลุ่มทอผ้า การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตกล้าหญ้าแฝก งานด้านส่งเสริมสหกรณ์ ดูแลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และ ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นศูนย์กลางในการสาธิต ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนาอาชีพ ให้กับราษฎรตามแนวบริเวณชายแดน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการเกษตรให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองตามสภาพภูมิสังคมรวมถึงการให้บริการทางวิชาการพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ราษฎรตามแนวชายแดนมีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

** กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ กรมวิชาการเกษตร รายงาน