ชุมพร แก้ภัยแล้ง ชลประทาน 14 เข้าดูพื้นที่ก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทับอินทนิน ตามที่สมาชิกสภาเกษตรกร ท้องที่ ท้องถิ่น ได้ร้องขอ

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายทรงฤทธิ์ กงซุย หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน พร้อมด้วยทีมช่างชลประทาน ได้เดินทางเข้าดูพื้นที่ โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ“ทับอินทนิน” หมู่บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตามที่ นายจักษณ์ขจร มณฑิราช ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด อ.ท่าแซะ เขต 3 นายสุรชัย สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ว่าที่ร้อยตรี วันชัย เมืองผุด รองนายก อบต.หงษ์เจริญ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร้องขอกับโครงการชลประทานจังหวัดชุมพร และได้ประสานให้ ชลประทาน 14 เข้าดูความเป็นไปได้ของโครงการ ฯ

โดยขอให้ชลประทานเข้าสำรวจออกแบบ เพื่อประสานกับ นายอาทร กำลังใบ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) ขอกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช สร้างเป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า เก็บกักน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ เป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ซึ่งน้ำที่เก็บกักส่วนหนึ่งจะปล่อยลงคลองชะอาง ที่ไหลผ่าน  ต.หงษ์เจริญ ม.10    ม.9  ม.4 ม.5 ม.13 และ ต.รับร่อ ม.19 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้สำหรับน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในด้าน เกษตรกรรม เช่นทุเรียนซึ่งเป็นพืชหลักในการสร้างรายได้ของจังหวัดชุมพร

สำหรับความเป็นมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  ผู้แทนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ สมาชิกสภาเกษตรกร และประชาชนหมู่บ้านธรรมเจริญ ได้มีการจัดทำประชาคม มีมติเป็นเอกฉันท์ สนับสนุนการสร้างฝายเก็บน้ำในพื้นที่ทับอินทนิน และได้ส่งมติดังกล่าว ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ปัจจุบันได้รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จุดหมายที่ 11 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลฯ

โดยหัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยทีมช่างชลประทาน ได้วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมและดูสถานที่สถานที่จริง เพื่อดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ในการพิจารณาโครงการต่อไป  

///////////////