ชุมพร จัดงานประเพณีย้อนยุค กินข้าวแช่ แลสาวมอญ สืบสานวัฒนธรรมชาวมอญ( คลิป )

แชร์ข่าวนี้

 

ชุมพร จัดงานประเพณีย้อนยุค กินข้าวแช่ แลสาวมอญ สืบสานวัฒนธรรมชาวมอญ  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 เม.ย.67 นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานจัดงานสงกรานต์ และ ประเพณีย้อนยุค กินข้าวแช่ แลสาวมอญ สืบสานวัฒนธรรมชาวมอญ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิรัญ ชูกลาง รองประธานสภา อบจ.ชุมพร สจ.เขต อ.ท่าแซะ นายอนิรุท พลราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย นายพงษ์ศักดิ์ เมฆหมอก ประธานสภา อบต.สลุย สมาชิกสภาหมู่บ้านต่างๆ คณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง  นายสุนทร บรรพต กำนันตำบลสลุย ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลสลุย ร่วมกันจัดกิจกรรม

นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย กล่าวว่า  โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ตำบลสลุย และ กินข้าวแช่แลสาวมอญ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น กินข้าวแช่ของซาวไทยเชื้อสายมอญในตำบลสลุย ประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีทำบุญรับปีใหม่ของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

โดยมีการถวายภัตตาหาร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู การรดน้ำขอพรจากปู่ ย่า ตา ยาย  เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ควรสืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และ ประเพณี  ซึ่งผู้สูงอายุ เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญ  สร้างคุณความดี สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับหมู่บ้าน ตำบลมาโดยลำดับ  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ได้มีแรงใจอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับลูกหลาน ยืนนานตลอดไป

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า  โครงการนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ควรสืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี  ซึ่งตำบลสลุย เป็นตำบลที่พี่น้องประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้ ต้องยกความดีให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นผู้วางกฎเกณฑ์ กติกา ในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล มาตั้งแต่ยุคแรกแรก เป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางที่ดีให้กับรุ่นลูก รุ่นหลาน การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของสังคมไทย ที่ทุกภาคส่วนจะต้องอนุรักษ์ รักษาไว้ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย

นายธนะเทพ กมศิลป์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวมอญ กล่าวว่า ในอดีตชาวมอญได้อพยพมาในยุคสงครามเก้าทัพ ย้ายมาจากจังหวัดราชบุรี มาอยู่ในพื้นที่ท่าแซะ ต่อมาได้เป็นคนงานรับจ้างสร้างถนนเพชรเกษม ชาวมอญในตำบลสลุย จึงสร้างบ้านเรือนอยู่ที่พ่อตาหินช้างจำนวนมาก ถือเป็นจุดรวมชาวมอญในปัจจุบัน

** กองบรรณาธิการข่าว รายงาน