เพชรบุรี กอ.รมน.จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ตามโครงการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ 

แชร์ข่าวนี้

 

เพชรบุรี กอ.รมน.จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ตามโครงการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง  ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ,พ.อ.วินัย  เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าวฯ และจ.ส.อ.วันชัย ซ่อนกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายนโยบายและแผนฯ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อได้เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ตามโครงการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รายการเตรียมการป้องกัน และบรรเทาสารธารณภัยเพื่อเตรียมการ ก่อน- ระหว่าง – หลัง การเกิดภัยพิบัติต่างๆ การเตรียมความพร้อม ของคนกับยุทโธปกรณ์ ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการประชาสัมพันธ์ เรื่องการโทรฟรีหมายเลข 1374 ทุกช่องทางให้มากขึ้น รวมทั้งการรับแจ้งเหตุความมั่นคง 1374 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ “กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”จำนวน 3 หน่วยดังนี้

 

1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เข้าพบ น.อ.เสวก จ้อยสองสี นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านกุ่ม,พ.จ.ต.ปัญญา  สุรีย์แสง ปลัด อบต.บ้านกุ่ม และ นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านกุ่ม ร่วมปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ อบต.บ้านกุ่มมี 13 หมู่บ้าน มีปัญหาน้ำกินน้ำใช้ 3 หมู่บ้าน ทาง อบต.บ้านกุ่ม ได้ส่งน้ำเดือนละ 2 ครั้ง แต่น้ำทางการเกษตรพอเพียง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เข้าพบ นาย ประเทิง ขาวสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง ร่วมปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ อบต.นาวุ้ง มี 9 หมู่บ้าน ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ น้ำทางการเกษตรพอเพียง
  1. เทศบาลตำบลบางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เข้าพบ นายคมกริบดี เฟื่องฟู ปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า,นายพานิช แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเก่า และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเก่า ร่วมปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากเทศบาลตำบลบางเก่า เป็นพื้นที่ปลายน้ำ โดยใช้น้ำจากคลองดีหนึ่งและดีสาม ผลักดันน้ำเค็มจากทะเลเพื่อไม่ให้ทรายมาปิดบริเวณปากแม่น้ำ ทำให้น้ำใช้ทางการเกษตรไม่พอเพียง

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน