จ.นครนายก : จัดเวทีฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับกลไกลสมัชชา ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสร้างสุขภาวะในระดับจังหวัด

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : จัดเวทีฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับกลไกลสมัชชา ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสร้างสุขภาวะในระดับจังหวัด

30 สิงหาคม 2565
ที่ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ รองสาธารณสุขจังหวัดนครนายด เป็นประธานเปิดเวทีฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับกลไกลสมัชชา ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสร้างสุขภาวะในระดับจังหวัด ในการผนึกพลังความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ ในการมีส่วนร่วมการออกแบบทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ผ่านธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สำหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการ จัดเวทีเพื่อกำหนดปัญหา แนวทางการนำเสนอประเด็นของจังหวัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอกลไกในพื้นที่ทุกภาคส่วนใน 2 ประเด็น คือประเด็น อาหารปลอดภัย และการท่องเที่ยวปลอดภัย ในการจัดประชุมเวทีฯ ดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 85 คน จากทุกภาคส่วน โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน