นายก ทต.ไร่ใหม่มอบวุฒิบัต บัณฑิตน้อย ในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ (คลิป)**ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เวลา 09.30  น. วันที่ 28 มีนาคม  2566  ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่  ตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ปาน้อยนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่  เป็นประธานมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2565  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ปกครอง  ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับนักเรียน

โดยก่อนจะเริ่มพิธีได้จัดให้มีการแสดงของรุ่นน้อง เพื่อส่งรุ่นพี่   หลังจกานั้นนายณัฐวุฒิ  มาจันทึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่  กล่าวให้โอวาทนักเรียน  และขอบคุณทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน  ให้มีความรัก ความผูกพันต่อครูบา อาจารย์ที่เคยอบรม ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ให้มีความรัก ความภูมิใจต่อโรงเรียน  สร้างขวัญ และกำลังใจ  สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความตั้งใจที่จะศึกษาต่อให้สำเร็จ  จากนั้นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และตัวแทนครูกล่าวถึงความรู้สึก  และตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอำลา

และในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่  ได้กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้  พร้อมให้โอวาท   เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน  รวมถึง  ส่งเสริม ปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม  สร้างความภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียน  และเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลาน  ประสบความสำเร็จทางการศึกษา  เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

/////////////////////////////////////