ประจวบคีรีขันธ์ คณะ ก.ธ.จ.จังหวัดฯ เข้าสอดส่องโครงการขนาดใหญ่ หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน** เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ประจวบคีรีขันธ์ คณะ ก.ธ.จ.จังหวัดฯ เข้าสอดส่องโครงการขนาดใหญ่ หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน

วันที่ 6 มิ.ย.66 นายนิพนธ์ สุวรรณาวา รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล (ก.ธ.จ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการจังหวัด ที่ห้องประชุมเขาช่องกระจก (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีนายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการอบรมผ่าน Video Conference

หลังจากนั้นคณะ กธจ.ปนะจวบฯ ได้ออกสอดส่องโครงการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Reviera) EPARTMENT OF RURAL ROADS ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ปข.1034 ทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านม่องล่ายอ.เมือง ฯ ของกรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ ท่อเหล็กตะเข็บเเลียว ยาว 9,753 เมตร ท่อ HDPE ยาว 5,357 เมตร งบประมาณ 72 ล้านบาทเศษ ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ ก่อสร้างกิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4373 ตอนหนองหิน – ด่านสิงขร ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 288 ต้น งบประมาณ 11,518,000.00 บาท

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4373  ตอนหนองหิน – ด่านสิงขร ระหว่าง กม.0+375 กม.2+700 ปริมาณงาน 2.325 กม. งบประมาณ 21,700,000 บาท

ซึ่งการสุ่มสอดส่องในครั้งนี้ บางโครงการได้รับการร้องเรียนจาก ประชาชนในพื้นที่จังหวัประจวบคีรีขันธ์ เกรงว่า จะไม่คุ้มกับงบประมาณของรัฐที่ต้องจ่ายไป คณะ กธจ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้เข้า สอดส่อง เพื่อนำผลจากการสอดส่องรวบรวมเสนอต่อ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

** เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน